ARBETSMILJÖ

ARBETSMILJÖ

Du ska använda dig av blanketten för ”Olycka och tillbud” som finns att hämta under fliken ”Arbetsmiljö”. Det är viktigt att du tydligt beskriver vad som har hänt, när och hur olyckan/tillbudet inträffat, vilka åtgärder som kunnat förhindra händelsen och vilka åtgärder som behövs utföras direkt. Denna blankett ska sedan skickas till:

Du som egenanställd har personligt ansvar för din hälsa och säkerhet i det vardagliga arbetet, du ansvarar för att ta reda på vilka regler och föreskrifter som gäller på just din arbetsplats samt att följa dessa. Du ska här följa givna instruktioner, fullgöra uppgifter i arbetsmiljöarbetet samt använda skyddsutrustning om så erfordras.
Du ska även vara observant och påpeka risker och brister i arbetsmiljön till din närmaste chef/arbetsledare/uppdragsgivare. Om arbetet innebär omedelbar eller allvarlig fara för liv och hälsa ska du genast meddela din närmaste chef/arbetsledare/uppdragsgivare och du har då rätt att låta bli att utföra sådana uppgifter tills du får besked om arbetet ska fortsätta.
Om du ej får gehör av din närmaste chef/arbetsledare, kontakta då SAMpoolen.